Yönetmelik

Kapadokya Üniversitesinden:

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 –
 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Kapadokya Üniversitesi Çocuk Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyetlerini, yönetim organlarını, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam 
MADDE 2 –
 (1) Bu Yönetmelik Kapadokya Üniversitesi Çocuk Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak 
MADDE 3 – 
(1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendine ve 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 
MADDE 4 –
 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

  1. Merkez: Kapadokya Üniversitesi Çocuk Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
  2. Müdür: Merkezin Müdürünü,
  3. Mütevelli Heyeti: Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
  4. Rektör: Kapadokya Üniversitesi Rektörünü,
  5. Üniversite: Kapadokya Üniversitesini,
  6. Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaç ve Faaliyetleri

MADDE 5 – (1)

Merkezin amaç ve faaliyetleri şunlardır:

a) Üniversitenin çocuk gelişimi ve ilgili alanlarda eğitim veren birimlerinin uygulamaya yönelik çalışmalarına katkıda bulunmak.

b) Bölgenin okul öncesi eğitim çağı çocuklarının eğitim sorunlarının tespiti ile sorunların giderilmesine yönelik yeni projeler üretmek ve bu suretle eğitim kalitesini arttırmak, okul öncesi eğitim, aile-çocuk iletişimi, çocuk sağlığı ve çocuk psikolojisi alanlarında çalışmalar yapmak.

c) Üniversitenin bu alanda öğrenim gören öğrencilerine ve öğretim elemanlarına araştırma ve bilimsel çalışma ortamları hazırlamak.

ç) Uygulama merkezlerinde eğitim görecek çocukların eğitim ve sağlık bilimleri gereklerine uygun fiziksel, zihinsel, sosyal, duygusal ve ruhsal açılardan gelişimleri ve yaratıcılıklarını en üst seviyeye çıkarmak ve bu alanda eğitim kalitesini geliştirecek programlar oluşturmak.

d) Personel, personel yakınları ve bölge halkına okul öncesi çocuk bakım ve eğitim hizmetleri vermek, okul öncesi, ilk ve ortaöğretim düzeylerinde uygulamaya dayalı yabancı dil kurs programları düzenlemek.

e) Faaliyet konularıyla ilgili olarak, ulusal ve uluslararası alanda, resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak projeler üretmek.

f) Faaliyet alanına giren konularda konferans, sempozyum, seminer, panel ve benzeri toplantılar düzenlemek, kitap, dergi, broşür yayımlamak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları 
MADDE 6 –
 (1) Merkezin yönetim organları; Müdür ve Yönetim Kurulundan oluşur.

Müdür 
MADDE 7 –
 (1) Müdür, Üniversitenin merkezin faaliyet alanları kapsamına giren birimlerinde görevli öğretim elemanları arasından mütevelli heyet tarafından üç yıllık bir süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine eğitmenlerden biri vekâlet eder.

Müdürün görevleri 
MADDE 8 –
 (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkez hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri almak ve denetlemek.

b) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.

ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu 
MADDE 9 –
 (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitenin Merkezin faaliyet alanları kapsamına giren birimlerinde görevli öğretim elemanları arasından mütevelli heyet tarafından üç yıllık bir süre için görevlendirilen dört üye ile birlikte toplam beş kişiden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri 
MADDE 10 –
 (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikte yer alan faaliyet alanlarına göre Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek, faaliyet alanlarıyla ilgili hususlarda Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyet kararı ve Rektörün onayı ile gerekli düzenlemeleri yapmak ve uygulamak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu görüşerek onaylamak.

c) Kurs, seminer, panel, konferans ve benzeri programların düzenlenmesiyle ilgili kararları almak.

ç) Merkezde ilgili birimlerce yapılacak bilimsel uygulamalarda Merkez Yönetimi ile ilgili koordinasyonu sağlamak.

d) Merkez bünyesinde araştırma ve proje grupları oluşturarak, grupların konuları ve bunlarda görevlendirilecek elemanlarla ilgili kararlar almak.

e) Gerekli görüldüğü hallerde Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili birimler kurmak.

f) Müdürün önereceği konuları görüşmek ve karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı 
MADDE 11 –
 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı mütevelli heyet tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi 
MADDE 12 –
 (1) Merkezin harcama yetkilisi mütevelli heyet başkanı veya mütevelli heyeti başkanının satın alma konusunda yetki verdiği yöneticidir. Bu yetki uygun görülen ölçüde Müdüre devredilebilir.

Yürürlük 
MADDE 13 –
 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme 
MADDE 14 –
 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kapadokya Üniversitesi Rektörü yürütür.E-Bülten Kayıt

Montessori Anaokulu hakkında bilgi almak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız